Sopimusmuutoksia

Swedbank päivittää syksyllä säädöksiä ja ehtoja, mm RTS standardin mukaisesti. Haluamme tosin jo nyt tiedottaa yhdestä tulevasta muutoksesta. Vastaava muutos on jo kirjattu muiden pohjoismaiden ehdoissa.

Yleiset ehdot kohta 18

(Uusi sanamuoto muutoksen jälkeen)

Swedbankilla on oikeus luovuttaa velvoitteet Sopimuksen mukaiset oikeutensa kokonaan tai osittain muille. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa oikeuksiaan ja velvollisuuttaan kokonaan eikä osittain muille.

Information om avtalsändring

Swedbank kommer i höst att uppdatera villkor och föreskrifter bland annat som en följd av införandet av RTS. Vi vill redan nu informera dig om en ändring som kommer att ske. Motsvarande förtydligande har redan gjorts i villkoren för de övriga nordiska länderna.

Allmänna villkor punkt 18

(Ny lydelse efter ändringen)

Swedbank äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet helt eller delvis på annan. Kunden äger ej rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter helt eller delvis på annan.